Om os

Borgerliv.dk er en portal, hvor du finder en række nyttige informationer og artikler om lovforslag, politiske beslutninger og andre nyheder, som vedrører det at være dansk statsborger. Det kan være vanskeligt at finde frem til de rette styrelser, pjeser og blanketter som dansker, og denne side er startet på privat initiativ, for at gøre det lettere at falde til i Danmark, men også som et hjælpeværktøj til os der har boet her i mange år.

Kontakt os

Har du nyheder, pressemeddelelser eller anden information, som du tænker bør være at finde på borgerliv.dk’s univers, da er du meget velkommen til at sende det til redaktionen på info@(indsæt-url).dk. Så vil vi gennemgå din henvendelse indenfor få hverdage.

Sørg venligst for at tilsendt materiale opfylder disse kriterier:

  • Tydelig afsender
  • Angivelse af kontaktperson
  • Vedhæft evt. billedmateriale i min. 1000 pixels bredde
  • Angiv evt. kilder, og hvis foto eller tekst er beskyttet af copyright skal det angives tydeligt.